Privacy verklaring - InTune Skip to content

Privacy verklaring

InTune Sleep Solutions

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 maart 2021.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
InTune Sleep Solutions B.V. Ingeschreven KvK onder nummer 80839975 Regentesselaan 24C, 3818 HJ Amersfoort.
Tel.: 088-3565000.
E-mail adres: info@intunesleep.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door InTune.
InTune verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
InTune verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Burger Servicenummer (BSN)
 • Gegevens over uw zorgverzekering
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats 
 • Geslacht 
 • Gegevens van uw huisarts en andere medisch professionals die betrokken zijn bij uw behandeling, bijvoorbeeld omdat zij u hebben verwezen naar InTune 
 • Gegevens die u invult in vragenlijsten van InTune 
 • Gegevens die u invult in eHealth apps en programma’s van InTune 
 • Gegevens over uw gezondheid in het kader van uw behandeling bij InTune 
 • Gespreksverslagen 
 • Inhoud van communicatie 
 • IP-adres

Doeleinden
InTune verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van behandeling en monitoring op maat;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening; 
 • Wetenschappelijk onderzoek; 
 • Productontwikkeling; 
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan zorgverzekeraars en andere stakeholders;
 • Benchmarking; 
 • Facturering; 
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; 
 • Marketing; 
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen; 
 • Het voeren van geschillen; 
 • Het kunnen aanbieden van informatie op de website; 
 • Input voor verbetering van wet- en regelgeving;

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het socialezekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat InTune hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan InTune persoonsgegevens uitwisselen. InTune kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer InTune aan een wettelijke verplichting moet voldoen. InTune zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in een moederbedrijf buiten de EER. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren. InTune zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat InTune zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft InTune passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering
Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening en zorg te kunnen verbeteren of te voldoen aan de eisen van zorgverzekeraars. Deze informatie is geanonimiseerd.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten
U heeft het recht om InTune een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u InTune verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

InTune Sleep Solutions B.V.
t.a.v. de directie Regentesselaan 24C, 3818 HJ Amersfoort
Mail: info@intunesleep.nl
Tel.: 085-3030226

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door InTune, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 maart 2021.

InTune kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.