Algemene voorwaarden - InTune Skip to content

Algemene voorwaarden

InTune Sleep Solutions

 1. Definities
  a.      InTune: InTune Sleep Solutions, opdrachtneemster, KvK-nr. 80839975, gevestigd te Amersfoort;
  b.      Opdrachtgever: de particuliere of zakelijke afnemer van een dienst van InTune;
  c.      Deelnemer: een professionele of particuliere cliënt, die als persoon deelneemt aan een dienst;
  d.      Dienst: een (groeps)programma, individueel gesprek, traject, cursus, advies, training, workshop, coaching en/of behandeling met betrekking tot slapen;
  e.      Product: een aan een dienst gerelateerd product;
  f.       Overmacht: een niet aan InTune toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internet- storing, terrorisme, extreme file, wateroverlast), waardoor nakoming niet van InTune kan worden gevergd;
  g.      Schriftelijk: op papier, via e-mail, per sms of per whatsapp-bericht.

 2. Geheel van afspraken
  a.      InTune verricht de dienst binnen het kader en volgens criteria die opdrachtgever opgeeft, maar verder zelfstandig en naar eigen inzicht, in de vorm van een inspanningsverplichting omdat het resultaat te veel afhangt van de inspanning van de deelnemer en factoren die InTune niet kan beïnvloeden.
  b.      InTune mag naar eigen inzicht derden voor een dienst of product inschakelen en de aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derde aanvaarden. Artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitgesloten.
  c.      Een overeenkomst met InTune komt tot stand door tijdige acceptatie van een aanbod via de website van InTune of door middel van een tijdige acceptatie van een offerte van InTune. Het aanbod bevat zoveel mogelijk: de looptijd, het tarief (incl. eventuele BTW), het aantal diensten en/of producten, het (minimum) aantal deelnemers, de wijze van levering, de toelatingscriteria, de locatie, de reistijd en –kosten, een globale planning met uren en evaluatiemomenten, datum van geldigheid en meerwerktarief (indien van toepassing).
  d.      Na acceptatie wordt definitieve plaatsing of niet-toelating voor een dienst bevestigd binnen 10 werkdagen.
  e.      Plaatsing van een deelnemer gebeurt op volgorde van binnenkomst van aanmelding en na tijdige betaling.
  f.       InTune is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen of te laat geaccepteerde offertes of aanbiedingen.
  g.      Opdrachtgever verstrekt InTune voldoende en juiste informatie voor de offerte en de dienst.
  h.      In het geval een deelnemer onvoldoende voorbereid is op de intake (bijvoorbeeld door het niet ingevuld hebben van toegezonden vragenlijsten of SlaapWaak kalender), kan het mogelijk zijn dat een intake meer tijd in beslag neemt. Indien dit het geval is, zal een nieuwe afspraak gepland dienen te worden om de intake volledig af te kunnen ronden. Voor deze tweede afspraak zal een tweede keer het intake tarief in rekening worden gebracht.
  i.         Als een overeenkomst langer dan een jaar doorloopt, is InTune gerechtigd de tarieven te verhogen conform het CBS indexcijfer “Contractuele loonkosten,  commerciële dienst-verlening”, zie www.cbs.nl.
  j.         De offerte, nadere schriftelijke afspraken en deze algemene voorwaarden vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
  k.      Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.
  l.        Ongeldige artikel(led)en leiden niet tot ongeldigheid van het geheel van afspraken, maar worden zo snel mogelijk vervangen door schriftelijke afspraken in de zelfde “geest” van de rest van de afspraken.

 3. Overmacht
  a.      Bij tijdelijke overmacht komt InTune de overeengekomen verplichtingen zo goed mogelijk na.
  b.      Opdrachtgever en InTune kunnen na overmacht de afspraken beiden herzien.
  c.      InTune is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.

 4. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
  a.      InTune en opdrachtgever gaan uiterst vertrouwelijk met de wederzijds gekregen informatie om, tenzij de informatie al openbaar is of moet worden gemaakt.
  b.      Opdrachtgever geeft InTune toestemming om voor reclamedoeleinden te refereren aan de opdrachtgever, onder de voorwaarde dat InTune geen vertrouwelijke informatie openbaart.
  c.       InTune gaat daarnaast zeer vertrouwelijk om met persoonsgegevens van opdrachtgever en/of deelnemer en gebruikt deze alleen als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij (en alleen voor zover) dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. InTune verstrekt naast deze algemene voorwaarden nog een uitgebreide, aparte privacyverklaring.

 5. Bedenktijd
  Bij koop van een product via de webshop van InTune geldt een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van het product door opdrachtgever. Opdrachtgever dient het product onbeschadigd en onuitgepakt terug te leveren aan InTune en de terug-transportkosten voor eigen rekening te nemen. Na correcte terugontvangst zal InTune de koopsom naar opdrachtgever terugstorten binnen tien werkdagen. Bedenktijd geldt niet voor maatwerk, geleverde (online) diensten (zoals een workshop, training of sessie), e-books of producten waarvan het duidelijk is dat terugkoop niet aan de orde kan zijn.

 6. Beperking aansprakelijkheid
  a.       InTune is alleen aansprakelijk voor directe schade aan opdrachtgever als er sprake is van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet aan de zijde van InTune.
  b.       InTune is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en verminderde goodwill.
  c.       InTune is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van  opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals niet tijdige, onjuiste of onvolledige informatie.
  d.       De totale aansprakelijkheid van InTune omvat maximaal het laagste van deze twee bedragen:
  – het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van InTune uitkeert plus het eigen risico;
  – het bedrag dat voor de lopende opdracht of het lopende kalenderjaar is overeengekomen.
  e.       Opdrachtgever vrijwaart InTune voor aansprakelijkstelling door derden tijdens de uitvoering van de opdracht, tenzij sprake is van roekeloosheid of opzet door InTune.

 7. Intellectuele eigendomsrechten
  a.      InTune heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van werken die door InTune ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever mag deze werken niet zonder toestemming van InTune bewerken, verveelvoudigen of openbaar maken.
  b.      Opdrachtgever krijgt na algehele betaling het exclusieve, interne gebruiksrecht van opgeleverde werken.

 8. Betaling
  a.      InTune kan tussentijds factureren en/of vooruitbetaling verlangen.
  b.     Betalingen middels digitale betaalverzoeken dienen voorafgaande aan de start van het programma te worden voldaan. InTune behoudt zich het recht voor om deelnemers de toegang tot het programma te weigeren indien de betaling niet is voldaan.
  c.  De betaaltermijn voor orders op factuur bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Als een opdrachtgever niet binnen die termijn betaalt, brengt InTune 15% van de openstaande factuur als incassokosten extra in rekening, met een minimum van EUR 40,00. Als opdrachtgever daarna in verzuim raakt, rekent InTune daarnaast juridische en proceskosten.
  d.      Niet tijdige betaling geeft InTune het recht de wederprestatie zonder verplichting tot schadevergoeding op te schorten en/of het geleverde te blokkeren en/of terug te halen.

 9. Annuleren
  a.       Voor meerdaagse diensten geldt de volgende annuleringsregeling:
  annulering is alleen mogelijk voorafgaand aan de start van een programma. En dan dient annulering ten minste 7 dagen van te voren te geschieden voor een restitutie van het volledige bedrag. Latere afzeggingen leiden niet tot restitutie. Indien het gekozen product zich daarvoor leent, kan met goedkeuring van InTune besloten worden tot herplanning van de afspraak. Groepsprogramma’s lenen zich per definitie niet tot herplanning.
  b.        Bij annulering van een afspraak door InTune geldt de volgende annuleringsregeling:
  Indien – om wat voor reden dan ook – een dienst door InTune wordt geannuleerd, zal getracht worden de afspraken te herplannen. Indien een afspraak van een lopende groep geannuleerd dient te worden, wordt deze in overleg met de groepsleden herpland. Groepsleden die niet in staat zijn om deel te nemen aan de nieuw geplande afspraak kunnen het percentage van het programma dat zij hierdoor mislopen, in geld gerestitueerd krijgen.
  Uiterlijk vier weken voor aanvang van een dienst beslist InTune of een dienst al dan niet doorgaat op basis van het aantal ingeschreven deelnemers.

 10. Klachten en toepasselijk recht
  a.       InTune behoudt zich, naar het oordeel van de behandelaar, het recht om iemand niet tot een dienst toe te laten of een deelnemer uit een dienst te verwijderen bijvoorbeeld wanneer tijdens de intake blijkt dat een gekozen programma niet geschikt is of wanneer deelname door de deelnemer problemen oplevert in de groep.
  b.       Een dienst van InTune is persoonsgebonden en hoeft niet perse voor anderen op dezelfde wijze te werken. Omdat het een inspanningsovereenkomst betreft en InTune niet kan nagaan in hoeverre opdrachtgever of deelnemer adviezen en/of instructies opvolgt (of in hoeverre andere factoren van invloed zijn op het resultaat bij opdrachtgever of deelnemer),  kan InTune hierover geen garantie afgeven. Wel kan InTune gehouden worden aan het leveren van een kwaliteit die van een deskundige op het gebied van de geleverde diensten redelijkerwijze mag worden verwacht.
  c.       Klachten dienen uiterlijk vier weken na afronding van de opdracht schriftelijk aan InTune te worden gemeld, daarna wordt opdrachtgever geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard.
  d.      Opdrachtgever dient InTune een redelijke termijn te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken, weg te nemen of te herstellen. InTune zal binnen vier weken schriftelijk reageren op de klacht.
  e.       Het melden van klachten schort een eventuele betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
  f.        Het geheel van afspraken met InTune valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.